เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 56 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 504 ล้านบาท และณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 1,989.61 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพในทุกขั้นตอน การจัดตั้งนิติบุคคล และบริการหลังการขาย บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างดีมากในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 25 ปี มีความน่าเชื่อถือ ระบบการเงินมั่นคง ไม่เคยประสบปัญหาหนี้ NPL กับสถาบันการเงินแม้แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540

บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลางในปี พ.ศ. 2555 รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลางในปี พ.ศ. 2558 และรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาแพงในปี พ.ศ. 2561 จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA)

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียน : 18 พฤษภาคม 2532
ทะเบียนเลขที่ : 0107564000197
ทุนจดทะเบียน : 504 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 : จำนวน 2,271.1 ล้านบาท
ที่ตั้งสำนักงาน : 231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-392-1066-8
โทรสาร : 02-392-1069

นโยบายการทำงาน

นโยบายการทำงาน

วิสัยทัศน์
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เพื่อให้ทุก ๆ ส่วนได้รับประโยชน์ที่ดีอย่างที่ควร

พันธกิจ
สร้างและส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อม และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดี เข้าใจวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ปรัชญาการทำงาน
สานประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบและความใส่ใจ

ความรับผิดชอบและความใส่ใจ

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) เน้นระบบการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่ดีในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังจะต้องมีคุณภาพดีเยี่ยม ก่อนจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้าทุกราย อีกทั้งยังมุ่งมั่นให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายโดยการจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรให้แก่ลูกบ้าน ในระยะเริ่มต้นบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการบริหารงานต่างๆให้กับคณะกรรมการ ส่วนกลาง และช่วยเหลือคณะกรรมการส่วนกลาง ที่เข้ามาบริหารหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดระบบบริหาร สังคม และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีต่อไปในอนาคต

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) ตะหนักและให้ความสำคัญของการบริหารงานและดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยได้จัดทำเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ เพื่ออ่านรายละเอียด
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blowing)

ช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blowing)

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำความผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ : บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) 231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : 02-392-1066

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ เพื่ออ่านรายละเอียด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ เพื่ออ่านรายละเอียด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อสังคมทั้งในแง่บวกและแง่ลบซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้มีการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ โดยคำนึงถึงความสมดุลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และภาครัฐในทุกๆด้าน เพื่อสร้างดุลยภาพทางด้านผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถเติบโตได้โดยการเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้บริษัทฯยังส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ เพื่ออ่านรายละเอียด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทฯมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว