ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลการเงินและการลงทุน

บทวิเคราะห์และคำอธิบาย

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 มกราคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 มกราคม 2565

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น