เกี่ยวกับ PEACE

วิสัยทัศน์

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เพื่อให้ทุก ๆ ส่วนได้รับประโยชน์ที่ดีอย่างที่ควร

พันธกิจ

สร้างและส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อม และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดี เข้าใจวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติบริษัท

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพในทุกขั้นตอน ทั้งการคัดเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ การพัฒาโครงการให้ได้มาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึงบริการหลังการขาย ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างดีมากในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 27 ปี และมีการเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีความน่าเชื่อถือและมีระบบการเงินมั่นคง มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำ มีกำไรสุทธิทุกปี และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อเนื่องมาทุกปี อีกทั้งยังไม่เคยประสบปัญหาหนี้ NPL กับสถาบันการเงิน แม้แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540

รางวัลที่ได้รับ

Frame 100 x 114
Icon winner

CHEREA VICINITY ราชพฤกษ์ - เจษฎาบดินทร์

WINNER - Best Housing Development (Greater Bangkok)

Frame 100 x 114
Icon winner

CHEREA VICINITY ราชพฤกษ์ – เจษฎาบดินทร์

Best Residential Lifestyle Design Bangkok

Frame 100 x 114
Icon winner

The Glamor เอกมัย-ประดิษฐ์มนูธรรม

Winner - Best Housing Architectural Design (Bangkok) 2021 จากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 16

Frame 100 x 114
Icon winner

The Exclusive รัชดา-วงศ์สว่าง

โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2561 จาก AREA

Frame 100 x 114
Icon winner

The Exclusive แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์

โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2558 จาก AREA

Frame 100 x 114
Icon winner

The Exclusive พัฒนาการ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นภาคเอกชน พ.ศ. 2555 จาก AREA

สารจาก CEO

สารจาก CEO

สารจาก CEO

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารงาน และดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยได้จัดทำเป็นจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท

 1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ
 2. นายชุมพล พรประภา กรรมการ
 3. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา กรรมการ
 4. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการ
 5. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ
 6. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ
 7. นายวิฑูร งามบุญอนันต์ กรรมการอิสระ
 8. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา กรรมการอิสระ
 9. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการ
 10. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการ
 11. นายโดม ศิริโสภณา กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

 1. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 2. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 3. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 4. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 5. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา กรรมการตรวจสอบ
 6. นายวิฑูร งามบุญอนันต์ กรรมการตรวจสอบ
 7. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา ประธานกรรมการบริหาร
 8. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการบริหาร
 9. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการบริหาร
 10. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

 1. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายโดม ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ
 3. นายฉันทวิทย์ โอฬารรัตนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
 4. นายอชิรธร ชินธนาตระกูล Chief Business Unit & Business Development Officer

โครงการที่บริษัทพัฒนา

เฌอรีน (CHERENE)

เฌอ (CHER)

คอร์ดิช (Cordiz)

ดิ แกลมเมอร์ (The Glamor)

เฌอรีน (CHERENE)

เฌอ (CHER)

คอร์ดิช (Cordiz)

ดิ แกลมเมอร์ (The Glamor)

ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ

บ้านพัฒนาการ

บ้านลมทะเล

บ้านป่าริมธาร

ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ

บ้านพัฒนาการ

บ้านลมทะเล

บ้านป่าริมธาร

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด